บรรยายพิเศษ “กว่าจะมาเป็นวิศวกร บนเรือสำรวจ”

บรรยายพิเศษ “กว่าจะมาเป็นวิศวกร บนเรือสำรวจ”

ภาพงานบรรยายพิเศษหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นวิศวกร บนเรือสำรวจ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง Slope ชั้น 3 ตึก RTT คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณวิชชากรณ์ รักทางธรรม (Marine Geophysical Engineer) จากบริษัท Geo Marine Survey Systems; The Netherland            

Read More

เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์

เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์

เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage: CCS) . . เป็นเทคโนโลยีปลายสุดที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ซึ่งเป็นแผนเพื่อความยั่งยืนร่วมกันของประชาคมโลก . หลักการของ CCS คือการดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ โดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมใหญ่ที่หลีกเลี่ยงการปลดปล่อยไม่ได้ (hard to abate) แล้วกักเก็บถาวรในชั้นหินลึกกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบในปริมาณระดับพันล้านตัน . คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. มุ่งมั่นที่จะบุกเบิกงานวิจัยด้าน CCS ให้ครบทั้งห่วงโซ่ เพื่อสนับสนุนนโยบายและการปฏิบัติการของภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มวิจัยขั้นแนวหน้าขึ้น และได้รวบรวมบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มวิจัยด้วย ภายใต้ชื่อ Chiang Mai CCS

Read More

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล ได้รับทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล หัวหน้ากลุ่ม CCS Frontier Research ได้รับทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 สานโครงการปรับปรุงการแทนที่ของไหลสำหรับการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ https://eng.cmu.ac.th/?p=32079&fbclid=IwAR16CpG7QkgbnkfujXEPRzdR6QtEIazSWCW5TrboSGAVlvRqe4KlhNHqJKk

Read More

ศึกษาดูงานโรงแต่งแร่ฟลูออไรต์และโรงโม่หิน วิชา”การออกแบบโรงงานและอุปกรณ์งานเหมืองแร่”

ศึกษาดูงานโรงแต่งแร่ฟลูออไรต์และโรงโม่หิน วิชา”การออกแบบโรงงานและอุปกรณ์งานเหมืองแร่”

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ได้พานักศึกษาวิชา”การออกแบบโรงงานและอุปกรณ์งานเหมืองแร่” ไปศึกษาดูงานโรงแต่งแร่ฟลูออไรต์ บริษัท Yixin Mining จำกัด ที่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน และโรงโม่หิน บริษัทเขตศิลา จำกัด อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561      

Read More