E-LEARNING
LESSON ONLINE, E-BOOK, DATABASE


RESEARCH
PUBLISHED, RESEARCH, THESIS, STUDENT PROJECT


DATABASE
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.
News Update
By suppagarn.t@cmu.ac.th / December 3, 2020

สัมมนา “ศักยภาพและแนวโน้มเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตปิโตรเลียมไทย”

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมจัดสัมมนาเพื่อร่วมการฉลองครบรอบ ๕๐ ปีแห่งการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “ศักยภาพและแนวโน้มเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตปิโตรเลียมไทย” วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ...

Read More
News Update
By suppagarn.t@cmu.ac.th / November 30, 2020

นำร่อง Work Integrated Learning

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์ หัวหน้าภาควิชาฯ ได้นำร่องการเรียนรู้แนวใหม่ “Work Integrated Learning” โดยพานักศึกษาไปศึกษาเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ณ เหมืองหินปูน SCG แจ้ห่ม และ เหมืองถ่านหิน กฟผ. แม่เมาะ  

Read More
News Update
By suppagarn.t@cmu.ac.th / October 27, 2020

ศึกษาดูงานเหมืองแร่ดีบุก

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ได้นำนักศึกษารายวิชาแต่งแร่1 เข้าศึกษาดูงานกระบวนการแต่งแร่ดีบุก ของบริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จำกัด ณ เหมืองแร่ดีบุก ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

Read More
News Update
By suppagarn.t@cmu.ac.th / October 27, 2020

บริษัทเอื้อวิทยาฯ จัดอบรม”ความปลอดภัยในการใช้งานวัตถุระเบิดฯ”

บริษัทเอื้อวิทยาแมชีนเนอรี่ จำกัด ได้จัดอบรมในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการใช้งานวัตถุระเบิด และการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเหมืองแร่” โดยคุณสุชล วีระวัฒนานันท์ (Mining Engineer, Chai Explosive Co , Ltd.) โดย คุณศุภชัย เอื้อวิทยา ประธานกรรมการบริษัท ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

Read More