English for Communication Program

ค่ายฝึกอบรม English for Communication Program สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมชั้นปีที่ 4

ณ ห้องโกเมน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2567