ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล ได้รับทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล หัวหน้ากลุ่ม CCS Frontier Research ได้รับทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 สานโครงการปรับปรุงการแทนที่ของไหลสำหรับการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ https://eng.cmu.ac.th/?p=32079&fbclid=IwAR16CpG7QkgbnkfujXEPRzdR6QtEIazSWCW5TrboSGAVlvRqe4KlhNHqJKk

Read More