สัมมนา “ศักยภาพและแนวโน้มเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตปิโตรเลียมไทย”

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมจัดสัมมนาเพื่อร่วมการฉลองครบรอบ ๕๐ ปีแห่งการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “ศักยภาพและแนวโน้มเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตปิโตรเลียมไทย” วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  

  

  

  

  

 

นำร่อง Work Integrated Learning

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์ หัวหน้าภาควิชาฯ ได้นำร่องการเรียนรู้แนวใหม่ “Work Integrated Learning” โดยพานักศึกษาไปศึกษาเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ณ เหมืองหินปูน SCG แจ้ห่ม และ เหมืองถ่านหิน กฟผ. แม่เมาะ

 

ศึกษาดูงานเหมืองแร่ดีบุก

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ได้นำนักศึกษารายวิชาแต่งแร่1 เข้าศึกษาดูงานกระบวนการแต่งแร่ดีบุก ของบริษัท เชียงใหม่ ทิน-ทังสเตน จำกัด ณ เหมืองแร่ดีบุก ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

บริษัทเอื้อวิทยาฯ จัดอบรม”ความปลอดภัยในการใช้งานวัตถุระเบิดฯ”

บริษัทเอื้อวิทยาแมชีนเนอรี่ จำกัด ได้จัดอบรมในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการใช้งานวัตถุระเบิด และการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเหมืองแร่” โดยคุณสุชล วีระวัฒนานันท์ (Mining Engineer, Chai Explosive Co , Ltd.) โดย คุณศุภชัย เอื้อวิทยา ประธานกรรมการบริษัท ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์ นำเสนอผลงานวิชาการ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์ หัวหน้าภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการหัวข้อ”Effect of Blast – induced Ground Vibration on Factor of Safety of Pit Wall Stability” ในงานประชุมวิชาการ International conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM2020 Hanoi, Vietnam (Online ผ่านระบบ Zoom)

 

ศึกษาดูงานเหมืองแร่ฟลูออไรต์

วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูโรงงานและกระบวนการแต่งแร่ ที่เหมืองแร่ฟลูออไรต์ ของบริษัท ยี่ซิง มายนิ่ง จำกัด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

 

Mr.Amone Phangphylavong บัณฑิตศึกษาฯ นำเสนอผลงานวิชาการ

Mr.Amone Phangphylavong บัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่(นานาชาติ) รหัส 610635803  ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการหัวข้อ “APPLICATION OF AIR DECK BLASTING TECHNIQUE AT KHOUNXAY GYPSUM MINE, SAVANNAKHET PROVINCE, LAO PDR” ในงานประชุมวิชาการ “The 46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation” (STT46) Power of Science to Achieve SDGs, October 5th-7th, 2020 Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand

 

อาจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล รับมอบทุนวิจัยจาก The Murata Science Foundation (MSF) ประจำปี 2563

เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชา ได้เข้ารับมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยโครงการ “Adsorption Dynamics of Nanoparticles at the Crude Oil-Water Interface for Enhanced Oil Recovery” จำนวนเงิน 500,000 เยน เพื่อเดินหน้างานวิจัยด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม จาก The Murata Science Foundation (MSF) พร้อมกับคณาจารย์รุ่นใหม่อื่นรวม 10 ท่าน

ในพิธีมอบมี Mr.Yoshikatsu Nakayama, Managing Director of Murata Electronics (Thailand), Ltd, คุณอนุกูล สงวนเงิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณบรรลือ ชื่นจิตกุลถาวร กรรมการบริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็น สักขีพยาน โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  

ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน

ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน
วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 8:30 น. – 16:30 น.
ณ ภาควิชาเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   

แสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรเกษียณอายุราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563

แสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรเกษียณอายุราชการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563
🎶“จะอยู่ไกลห่างสักเท่าไร สิ่งหนึ่งที่ยึดใจเราอยู่ ผูกไว้ไม่ให้เราห่างกัน..คือความห่วงใยที่เธอให้ฉัน คำพูดเหล่านั้น..ที่เธอคอยส่งมา
ให้ฉันได้รับรู้ ให้ฉันนั้นได้มั่นใจ..ไม่มีสิ่งไหนที่จะลึกซึ้งถึงคุณค่า ผ่านมาจากถ้อยคำนั้น..ผ่านมาจากสายตาฉัน และสิ่งสิ่งนั้นบอกฉันให้รู้ตลอดมา”
รายนามผู้เกษียณอายุราชการ
– ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
– รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
– นายสุริยัน พรหมมิจิตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
– นายประเสริฐ สุวรรณปัญญา งานบริหารทั่วไป
– นายจรัล ดาวเลิศ งานบริหารทั่วไป
– นางสาวสุรัสวดี แก้วประสิทธิ์ งานการเงิน การคลังและพัสดุ