อาจารย์ชนะพล เจริญธนาวรกุล
Aj.Chanapol Charoentanaworakun
Tel : 053944128
Email : chanapolc@hotmail.com

การศึกษา
(EDUCATIONAL)
– 2013 : Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
– 2016 : Petroleum Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
งานวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ (SELECTED PUBLICATION)
งานวิจัยที่สนใจ
(RESEARCH INTERESTS)
สถานที่ติดต่อ
(CONTACT INFORMATION)
Department of Mining Engineering Chiang Mai University Chiang Mai 50200, Thailand
Phone: 053944128
Fax: 053944186
E-mail: E-mail: chanapolc@hotmail.com