รศ.ดร.ชัยโรจน์ รัตนกวิน
ASSOC.Prof.Dr.Chairoj Rattanakawin
Tel : 053944128, 053944188 ext. 109
Email : chairoj@eng.cmu.ac.th

การศึกษา
(EDUCATIONAL)
– 1979 Diploma, High school of Saint Gabriels’s College, Bangkok
– 1984 B.Sc., Mining & Metallurgical Engineering, Prince of Songkla University, Songkla
– 1990 M.Eng., Mining Engineering (Mineral Processing), Chulalongkorn University, Bangkok,
– 1998 M.Sc., Mineral Processing, The Pennsylvania State University
– 2002 Ph.D. Mineral Processing, The Pennsylvania State University
LECTURE NOTES Rattanakawin, C., 2005, Lecture Notes MN331 : Mineral Processing I, Department of Mining Engineering, Chiang Mai University.
RESEARCH ACTIVITIES – Clean Coal Technology”, NEDO, JAPAN, 2003

– Coal Preparation and Utilization in Western Pennsylvania Coal Field”, U.S.A.”, 2000

– Treatment of Black-water from Coal Industries, Department of Energy and Geoenvironment Engineering, The Pennsylvania State University, U.S.A., 2000

– Recyling

– Development of measurement technique for evaluation of flocculation process using laser light scattering.

– Investigation on appropriate processes for kaolin beneficiation in Thailand, 1990.

– Design of hydrocyclone for kaolin beneficiationi in Thailand, 1991.

– Study of the effects of operating variables on kaolin classification performance of 2 inch hydrocyclone, 1990.

PUBLICATIONS – Rattanakawin, C. and Hogg, R., 2007, “Viscosity Behavior of Polymeric Flocculant Solutions”, Minerals Engineering, (in press).

– ชัยโรจน์ รัตนกวิน, 2550, การผลิตเยื่อกระดาษจากหนังสือพิมพ์เก่าด้วยกรรมวิธีลอยหมึก” วิศวกรรมสาร ม.ข. (ระหว่างการจัดพิมพ์)

– Rattanakawin, C., Phuvichit, S., Panjasawatwong, Y., Supapia, S., 2007, “Processing of Hornblende Syenite for Ceramics”, Proceedings of International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering, ICFTT 2007, Phuket, Thailand, pp.59-64

– Rattanakawin, C. et al., 2006, “Value-adding and Processing of Feldspar of Easthern Region, Thailand” Report of Invesigation for Bureau of Promary Industries, Department of Promary Industries and Mines, Bangkok,

– Rattanakawin, C. and Hogg, R., 2005, “Reagent Combinations in Flocculation”, Minerals & Metallurgical Processing, vol.22, no.4, pp.211-218. (15,000)

– Rattanakawin, C. 2005, “Aggregate Size Distributions in Sweep Flocculation”, Songklanakarin J. Sci. Technol, vol.27, no.5, pp. 1095-1101

– Rattanakawin, C. and Adair, J.H, 2005, “Aggregation Probability of Coagulated Suspension”, Proceedings of the 1st IWA-ASPIRE Conference and Exhibition, Singaproe, pp. 10E4

– Rattanakawin, C. et al., 2005, “Value-adding and Processing of Feldspar of Northern Region, Thailand” Report of Investigation for Bureau of Promary Industries, Department of Primary Industries and Mines, Bangkok,

– ชัยโรจน์ รัตนกวิน และคณะ, 2548, “โครงการเพิ่มมูลค่าแร่เฟลด์สปาร์และศึกษาปรับปรุงคุณสมบัติสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก”, ข่าวสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 11 ฉบับที่ 12, เม.ย – มิย. 2548, หน้า 6-8

– Rattanakawin, C. 2004, “Febrication of Thin-Film Alumina Substrate by Tape Casting”, การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ วัสดุ และปิโตรเลียม ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, หน้า 7-4

– ทิวากร ทองปลาด และชัยโรจน์ รัตนกวิน, 2547 “การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมวิธีลอยหมึกออกจากกระดาษหนังสือพิมพ์”,การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ วัสดุ และปิโตรเลียม ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, หน้า 8-14

– ธนวัฒน์ ธรรมราช และชัยโรจน์ รัตนกวิน, 2547, “การเก็บโลหะเงินจากขยะโรงงานทำเครื่องเงิน”, การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ วัสดุ และปิโตรเลียม ครั้งที่ 7, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, หน้า 8-18

– Pomjaturas, J., Thongteekar, S., Sriprang, N., Rattanakawin, C., and Chairuangsri, T., 2004, “Effects of Sodium Sulphide on Flotation of Silicate Zinc Ore”, Proceedings of the 31st Congress on Science and Technology, Nakhon Ratchasima, pp. C0039.

– Rattanakawin, C. 2003, “Polymeric Flocculation at Extreme Conditions of Solids Concentration”, Proceedings of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineering Sub-Conference, Songkhla, Thailand, pp 16-22.

– Rattanakawin, C. 2003, “Aggregate Size Distributions in Hydrophobic Flocculation”, Songklanakarin J. Sci. Technol, vol.25, no.4, pp.477-483

– Hogg, R. and Rattanakawin, C., 2002, “The Role of Polymers in Dispersion Stability” in Speciality Chemicals in Mineral Processing, D.R. Skuse, ed., Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, pp. 3-20

– Rattanakawin, C. and Hogg, R., 2001, “Aggregate Size Distribution in Flocculation”, Colloids and Surfaces, vol. 177, pp.87-98.

– ชัยโรจน์ รัตนกวิน และเทียนไชย ตันไทย, 2537, “การเปรียบเทียบกรรมวิธีแต่งแร่ดินขาวระนองแบบเก่าและใหม่”, การประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, หน้า 4-1-4-17

– Rattanakawin, C. 1993, “How to Design a Hydrocyclone”, The DMR Academic Paper Contest, Bangkok, Thailand.

– Rattanakawin, C. 1992, ” Effects of Operating Variables on Kaolin Classification Performance of 2 inch Hydrocyclone”, Proceedings of th e4th Thai Mining, Metallurgical and Petroleum Engineering Conference, Chiang Mai, Thailand.

– ชัยโรจน์ รัตนกวิน กมล ตันติธรรมานันท์ และอำนาจ สุทธินนท์, 2533, “กลไกการคัดขนาดของ ไฮโดรไซโคลน”, การประชุมวิชาการกรมทรัพยากรธรณี เรื่องการจัดการทรัพยากรธรณี เรื่องการจัดการทรัพยากรธรณี, กรุงเทพมหานคร, หน้า 198-206

HONORS AND AWARDS – Recipient of the Sino-Thai Scientific and Technical Cooperation scholarship, 2006 to study visit in “Research and Development in Nanomaerials and Nanodevices for Biomedical Engineering” at The National Center for Nanoscience and Nanotechnology (NCNN) and Chinese Academy of Science (CAS), Beijing, China

– Recipient of the RTG scholoarship, 2004 to be trained in “Electrophoresis Measurement using Zeta-meter” at the Pennsylvania State University, U.S.A.

– Recipient of the NEDO scholarship, 2003 to attend “Industrial Management Course in Clean Coal Technology at the Center for Coal Utilization”, Tokyo, Japan.

– Recipient of the RTG scholarship, 1996 to study in Mineral Processing at the Pennsylvania State University, U.S.A.

– Recipient of the DMR Centennial Academic Award, 1993 for a paper of outstanding merit, namely: “How to design a hydrocyclone”.

– Recipient of the DMR petroleum concession fund, 1987 to study in Mineral Processing at Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

สถานที่ติดต่อ
(CONTACT INFORMATION)
Department of Mining Engineering Chiang Mai University Chiang Mai 50200, Thailand
Phone: 053944128, 053944188 ext.109
Fax: 053944186
E-mail:chairoj@eng.cmu.ac.th