รศ.ดร.อัมรินทร์ บุญตัน
Assoc.Prof.Dr.Amarin Boontun
Tel : 053944128, 053944188 ext.117
Email : amarin@eng.cmu.ac.th

การศึกษา
(EDUCATIONAL)
– 1998 Ph.D. Mining Engineering (Rock Mechanics), Michigan Technological University, Michigan, USA
– 1989 Dipl. Post Graduate in Engineering Geology, International Aerospace Survey and Earth Science (ITC), Delft, Netherland
– 1984 M.S. Geotechnical Engineering, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand
– 1979 B.S. Geology, Chiang Mai University, Chiang Mai , Thailand
งานวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ (SELECTED PUBLICATION) – The study of environmental impact from Samoeng Mines, Samoeng district, Chiang Mai, National Mining Conference at Prince of Songkla Univ., Songkla province, Thailand,1986.

– The relationships of point load strength and uniaxial strength of coal and limestone, National Mining Conference at Chiang Mai, Thailand, 1992.

– Probabilistic Assessment of Keyblock Size in the ESF Main Drift, Agapito Ass., Inc., Rev.0, 1995, Las Vegas : C.A. Stone and Amarin B.

– Sensitivity tests on rock block size distribution, Proceedings of the 35 th U.S. Symposium on Rock Mechanics, University of Nevada, Reno, 5-7 June, 1995: D.S.Young, Amarin Boontun & Charles Stone.

– Joint system modeling for rock blocks, Proceedings of the 2 nd North American Rock Mechanics Symposium: NARMS’96, Montreal, Canada, 19-21 June, 1996: D.S. Young & Amarin Boontun.

– Comparison of an analytical and numerical approach to probabilistic keyblock analysis, Proceedings of the 2 nd North American Symposium: NARMS’96, Montreal,Canada, 19-21 June, 1996: C.A.Stone, J.S.Kuszmaul, A. Boontun & D.S.Young.

– Influence of Joint Orientation on Key Block Size Distributions, Proceeding of the ’99 International Symposium on Mining Science and Technology, Beijing, China, 29-31 August 1999, A. Boontun.

– Influence of Joint Dip Angle on Size and the Number of Key Blocks in the Tunnel, Geotechnical Special Publication No.102, Trends in Rock Mechanics, Proceedings of Sessions of Geo-Denver 2000,Denver, Colorado, 5-8 August 2000, Amarin Boontun.

– The Study of Increasing the Red Bed Moisture Content to Control Mining Dust, Proceeding of The 6th Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineering Conference, Bangkok, Thailand, October 24-26, 2001, Bundit Tichakorn & Amarin Boontun.

– อัมรินทร์ บุญตัน, Mine Environment เอกสารประกอบการสอนวิชา, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.

– อัมรินทร์ บุญตัน. ความสัมพันธ์ของค่าความแข็งแรงในแนวแกนเดี่ยวจากการทดสอบแบบ Point Load และ Uniaxial Compression องถ่านหินและหินปูน,เอกสารการประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ ครั้งที่ 4, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 11-13 พฤศจิกายน 2535, พฤศจิกายน 2535.

– อัมรินทร์ บุญตัน. อุโมงค์, เอกสารประกอบการสอนวิชา, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534.

– อัมรินทร์ บุญตัน. คู่มือปฏิบัติการกลศาสตร์หิน, เอกสารประกอบการสอนวิชา, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534

งานวิจัยที่สนใจ
(RESEARCH INTERESTS)
– Rock Mechanics ; Theories, application and rock testing
– Tunnellling
– Mine environment, Environmental impact assessment
สถานที่ติดต่อ
(CONTACT INFORMATION)
Department of Mining Engineering Chiang Mai University Chiang Mai 50200, Thailand
Phone: 053944128, 053944188 ext.117 , 085-8674264
Fax: 053944186
E-mail: amarin@eng.cmu.ac.th