อาจารย์สำเริง จุลพุ์ปสาสน์
Aj.Samroeng  Chulpasars
Tel : 053944128, 053944188 ext.119
Email : enmni001@chiangmai.ac.th

การศึกษา
(EDUCATIONAL)
B. Eng. (min. eng.) Chula. U.
M.S. Mining Engineering (SDSM&T, U.S.A.)
งานวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ (SELECTED PUBLICATION) – การทดสอบคุณสมบัติหิน โครงการเขื่อนคลองตาหลิว จังหวัดจันทบุรี, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มิถุนายน 2538.

– การทดสอบคุณสมบัติกลศาสตร์หิน โครงการเขื่อนคลองตาหลิว จังหวัดจันทบุรี, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สิงหาคม 2538.

– การทดสอบคุณสมบัติกลศาสตร์หิน โครงการน้ำปายและสาขาน้ำเมย, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สิงหาคม 2538.

– SWIRQUE : ความสัมพันธ์ระว่างรถขุดและรถบรรทุก, เอกสารการประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ ครั้งที่ 4, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 11-13 พฤศจิกายน 2535.

– BELISIM : โปรแกรมวิเคราะห์ออกแบบระบบสายพาน, เอกสารการประชุมวิชาการด้านเหมืองแร่ ครั้งที่ 4, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 11-13 พฤศจิกายน 2535, พฤศจิกายน 2535.

– การวางแผนและขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่, เอกสารประกอบการสัมมนา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจการเหมืองแร่, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พฤษภาคม 2531.

– วิธีการทำเหมืองพลวง, เอกสารการอบรมทางวิชาการ, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 15-16 พฤษภาคม 2529.

– ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมและดูงานด้านการทำเหมืองถ่านหิน ที่ประเทศสหภาพโซเวียต รัสเซีย, ข่าวสารการธรณี กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม, 2523.

งานวิจัยที่สนใจ
(RESEARCH INTEREST)
1. การทำเหมืองถ่านหินทั้งเหมืองเปิดและเหมืองใต้ดิน
2. การใช้ประโยชน์ถ่านหิน
3. เครื่องจักรกลในงานเหมืองแร่และการเลือก
4. ทฤษฎีกลศาสตร์หินและการประยุกต์
5. การวิจัยและพัฒนาในงานเหมืองแร่
สถานที่ติดต่อ
(CONTACT INFORMATION)
Department of Mining Engineering Chiang Mai University Chiang Mai 50200, Thailand
Phone: 053944128, 053944188 ext.119
Fax: 053944186
E-mail: enmni001@chiangmai.ac.th