รศ.ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล
Assoc.Prof.Dr.Panlop  Huttagosol
Tel : 053944128, 053944188 ext.113
Email : panlop@eng.cmu.ac.th

การศึกษา
(EDUCATIONAL)
– Ph.D. in Mining Engineering, Colorado School of Mines, Colorado
– M.S. in Mineral Economics, Colorado School of Mines, Colorado M.S. in Mining Engineering, Colorado School of Mines, Colorado
– B.Eng. in Mining Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok
งานวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ (SELECTED PUBLICATION) – Silvinite Resource Estimation of the Somboon Field Project Udorn Thani, Engineering study report submitted to Patimintec Co., Ltd., Center for Engineering Services, Faculty of Engineering Chiang Mai University, October, 1997.

– “Arial Survey of Mining Area by RPV and Remote Control”, a research funded by the Office of National Research Committee. Jan 1996.

– Panlop Huttagosol and Sutham Walee. Aerial survay of mining area by Remotely pilot vehicle, 1995.

– “Feasibility study of a lignite mining project at Ban Sra, Chiangmuan, Payao”, Department of Energy Development and Promotion’s contract No. 128/36, Jan 1994.

– “A Design of Ultimate Pit Limits by Using Lerchs-Grossmann Algirithm on a Microcomputer”, 4th National Conference on Mining and Petroleum, Chiangmai, Thailand, Nov 1992.

– “A Computer Design of Ultimate Pit Limit by Using Transportation Algorithm”, 23rd APCOM, SME-AIME, Arizona, Apr 1992.

– “Modified-Tree Graph Algorithm for Ultimate Pit Limit Analysis”, preprint No. 89-24, SME Annual Meeting, Las Vegas, July 1989.

– Surface Mine Design, Mine System Analysis, Geostatistics, Computer Applications in Mining, and Computer Aided Drafting.

– พันธุ์ลพ หัตถโกศล. เทอร์โมไดนามิกส์สำหรับการสกัดโลหะ (Metallurgical Thermodynamics), เอกสารประกอบการสอน ,ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.

– พันธุ์ลพ หัตถโกศล. การวิเคราะห์ระบบเหมืองแร่, เอกสารประกอบการสอน, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.

– ปัทมาวดี ระตะเจริญ พันธุ์ลพ หัตถโกศล และวีระ สมพงษ์. การใช้ธรณีสถิติประเมินผลการคำนวณปริมาณและคุณภาพถ่านหินสำหรับการวางแผนทำเหมืองแม่เมาะ, การวิจัยร่วมระหว่างเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พฤษภาคม 2542.

– พันธุ์ลพ หัตถโกศล และ สุธรรม วาลีย์. การสำรวจหน้าเหมืองทางอากาศโดยใช้ยาน RPV และระบบควบคุมระยะไกล, รายงานฉบับสมบูรณ์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2538, มีนาคม 2540.

– พันธุ์ลพ หัตถโกศล. ธรณีสถิติ (Geostatistics), เอกสารประกอบการสอน, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540.

– พันธุ์ลพ หัตถโกศล, การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำเหมืองและค่าสิทธิในการผลิตและจำหน่ายถ่านลิกไนต์แหล่งบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา, 2537.

– การใช้ธรณีสถิติประเมินค่าตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อม, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, มกราคม 2536.

งานวิจัยที่สนใจ
(RESEARCH INTERESTS)
ออกแบบเหมือง การวิเคราะห์ระบบเหมืองแร่ ธรณีสถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานเหมืองแร่
สถานที่ติดต่อ
(CONTACT INFORMATION)
Department of Mining Engineering Chiang Mai University Chiang Mai 50200, Thailand
Phone: 053944128, 053944188 ext.113
Fax: 053944186
E-mail: panlop@eng.cmu.ac.th
Fax: 053944186
E-mail: pirat@eng.cmu.ac.th, pjaroonp@hotmail.com