ดร.ศุภกานต์  ธิเตจ๊ะ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
Suppagarn Thiteja, Ph.D.
Professional Scientist

EDUCATIONAL

B.Sc. (Geology) Chiang Mai University
M.Sc. (Sustainable land use and natural resources management), Chiang Mai University
Ph.D. (Soil science and natural resources management), Chiang Mai University

SELECTED PUBLICATION

S. Thiteja, W. Sripaiboon, P. Jaroonpattanapong. 2016. Application of Vegetation and Soil Indices for Monitoring the Reclamation Area at Phadeng Zinc Mine in Tak Province, Northern Thailand. Asia-Pacific Conference on Engineering and Applied Sciences 2016. Tokyo, Japan.

Chompikuna, P. Jaroonpattanapong, S. Thiteja. 2017 Modified Blastability Index for Detemination of Powder Factor in a Non Homogenous Limestone Mine. International Conference on Geo-Spatial Technologies and Earth Resources ISM-2017. Hanoi, Vietnam.

Somprasong K. and Suppagarn T. 2017. Preliminary Study on the Relationship between Ash Content and Significant Mineral Compositions of Coal, Based on Portable X-Ray Fluorescent Spectroscopy (PXRF). Coal Mining and Utilization for Sustainable Development International Conference 2017. EGAT Mae Moh, Lampang, Thailand.

Suppagarn T., Soontorn K., Arisara C., Panlop H. and Amarin B. 2018. Application of Remote Sensing for Estimation of Carbon Storage in a Plantation Forest on Reclaimed Land of Banpu Lignite Mine and Adjacent Natural Forest, Northern Thailand. International Journal of Engineering and Technology, 7(3.7): 529-533p.

Thiteja, S., Khamyong, S., Boontun, A., Huttagosol, P., and Charoenpanyanet, A., 2018. Vegetation Survey and Applied Remote Sensing Techniques for Monitoring Carbon Storage in Reclaimed Land of Reforestation at Banpu Lignite Mine, Northern Thailand. The 3rd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC2018), 22-23 November, 2018, Chonburi, Thailand, pp. 292-299.

Suppagarn Thiteja, Soontorn Khamyong, Arisara Charoenpanyanet, Amarin Boontun and Panlop Huttagosol. 2019. Land Use Changes in Upper Mae Tao Watershed Having Zinc Mining in Mae Sod District, Tak Province, Using Remote Sensing Technology. On 24-25 January, 2019 at National Conference 8th Thai Forest Ecological Research Network (T-FERN). Faculty of science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand

Tananiti T., Khamyong S., Niwat A., Suppagarn T., Panlop H., Amarin B., 2019 Ecological Restoration of 18-year-old Plantation Forest Water Storage in Soils and Plants at Ban Pu Lignite Mine, Lamphun Province, Northern Thailand. The 13th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering (CMMP 2019), June 13-14, 2019,  Aonang Villa, Krabi, Thailand

Khamyong S., Tananiti T., Suppagarn T., Panlop H., Amarin B., 2019, Some Chemical Properties of Soils an Parents Materials in Reclaimed Land of Ban Pu Lignite Mine, Lamphun Province, Northern Thailand. The 13th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering (CMMP 2019), June 13-14, 2019,  Aonang Villa, Krabi, Thailand

Suppagarn Thiteja, Soontorn Khamyong, Amarin Boontun, Arisara Charoenpanyanet and Panlop Huttagosol. 2020. Using Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) to Assess Carbon Storage of Plantation Forests in Zinc-Mined Mae Tao Watershed, Mae Sod District, Tak Province. Burapha Science Journal. 25(1): 51-63p.

Suppagarn Thiteja, Soontorn Khamyong, Arisara Charoenpanyanet, Amarin Boontun and Panlop Huttagosol. 2019. Land Use Changes in Upper Mae Tao Watershed Having Zinc Mining in Mae Sod District, Tak Province, Using Remote Sensing Technology. On 24-25 January, 2019 at National Conference 8th Thai Forest Ecological Research Network. Faculty of science, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand

ศุภกานต์ ธิเตจ๊ะ (2561) ผลงานเชิงสังเคราะห์ “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานธรณีวิทยาและเหมืองแร่”, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศุภกานต์ ธิเตจ๊ะ (2556) คู่มือปฏิบัติการ “สารสนเทศธรณีสำหรับวิศวกรเหมืองแร่”, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

RESEARCH INTERESTS

Geology information for mining: Geological mapping, Mineral quality and reserve, Groundwater modelling

Sustainable mining: Monitoring land use change in mining areas, Estimation of carbon storage in plantation forest of mine reclaimed land

CONTACT INFORMATION

Department of Mining Engineering Chiang Mai University Chiang Mai 50200, Thailand
Phone: 053944128 ext.112
Fax: 053944186
E-mail: suppagarn.t@cmu.ac.th