Chiang Mai CCS เยือน Inha University สาธารณรัฐเกาหลี

🇹🇭🇰🇷Chiang Mai CCS เยือน Inha University พร้อมหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมและการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์🌎☁️
.
.
🗓️ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ Inha University เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
.