เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์

เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage: CCS)🌟
.
.
🌏 เป็นเทคโนโลยีปลายสุดที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ซึ่งเป็นแผนเพื่อความยั่งยืนร่วมกันของประชาคมโลก👫
.
📊 หลักการของ CCS คือการดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ โดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมใหญ่ที่หลีกเลี่ยงการปลดปล่อยไม่ได้ (hard to abate) แล้วกักเก็บถาวรในชั้นหินลึกกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบในปริมาณระดับพันล้านตัน
.
⚙️ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. มุ่งมั่นที่จะบุกเบิกงานวิจัยด้าน CCS ให้ครบทั้งห่วงโซ่ เพื่อสนับสนุนนโยบายและการปฏิบัติการของภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มวิจัยขั้นแนวหน้าขึ้น และได้รวบรวมบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มวิจัยด้วย ภายใต้ชื่อ Chiang Mai CCS 🌟