เกียรติตระการ คุณงามขจร

ภาพงานเกษียณบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี 2566 จัดขึ้นในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ ภัตตาคารเจี่ยท่งเฮง
💐รศ.ดร.อัมรินทร์ บุญตัน
💐รศ.ดร.ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์