อ.ดร.ทัศษุดา ทักษะวสุ ได้รับทุนโครงการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

✨อ.ดร.ทัศษุดา ทักษะวสุ✨
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
ได้รับทุนโครงการวิจัย ‘ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนโดยเปลี่ยนเป็นแร่ของหินที่ไวต่อการทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย (Toward Net-Zero Carbon Thailand: CO2 Mineralization Potential
of Relative Rocks for Geological
Carbon Sequestion) 👏🏻🌟
🌟 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของวิจัย
ของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
💰 แหล่งทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)