รองศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล

ขอแสดงความยินดีกับ👏🎉
🌟ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล🌟
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
🧑🏻‍🏫” รองศาสตราจารย์ “📚
สาขาวิชา 1106 วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและเหมืองแร่
อนุสาขาวิชา 110601 วิศวกรรมทรัพยากรธรณี