รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์ นำเสนอผลงานวิชาการ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์ หัวหน้าภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการหัวข้อ”Effect of Blast – induced Ground Vibration on Factor of Safety of Pit Wall Stability” ในงานประชุมวิชาการ International conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM2020 Hanoi, Vietnam (Online ผ่านระบบ Zoom)