ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU)
..การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 สถาบัน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มหาวิทยาลัยเทคโรโลนีราชมงคลล้านนา) โดยมีรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ เป็นผู้ลงนามฯ ในครั้งนี้ ณ อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566