ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล ได้รับ 6 รางวัลด้านการวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล ได้รับรางวัลด้านการวิจัย ในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564-2565 (Gear Award 2021-2022) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ได้แก่
รางวัลที่ 1 รางวัลตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีค่า Impact Factor ในปี พ.ศ. 2564 สูงที่สุด (Published in Highest Impact Factor Journal)
รางวัลที่ 2 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ผลิตผลงานตีพิมพ์เฉลี่ยสูงสุด เป็นอันดับ 3 ในปี พ.ศ. 2564 (Scholarly Output: The Third Ranking)
รางวัลที่ 3 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ (Citation) เฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ 2 ในปี พ.ศ. 2564 (Citation Count: The Second Ranking)
รางวัลที่ 4 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ (Citation) ต่อผลงานสูงสุด เป็นอันดับ 2 ในปี พ.ศ. 2564 (Citations per Publication: The Second Ranking)
รางวัลที่ 5 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ (Citation) เฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ 2 ในปี พ.ศ. 2565 (Citation Count: The Second Ranking)
รางวัลที่ 6 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ (Citation) ต่อผลงานสูงสุด เป็นอันดับ 3 ในปี พ.ศ. 2565 (Citations per Publication: The Third Ranking)