ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล ได้รับจัดสรรทุนพัฒนากลุ่มวิจัย “การดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เชียงใหม่”

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล เนื่องในโอกาสที่ได้รับจัดสรรทุนพัฒนากลุ่มวิจัย “การดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เชียงใหม่” จากเงินรายได้ มช. ประจำปีงบประมาณ 2566