ผศ.ดร.คมสูรย์ สมประสงค์ เข้าร่วมตรวจประเมินสถานประกอบการรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว

ผศ.ดร.คมสูรย์ สมประสงค์
เข้าร่วมตรวจประเมินสถานประกอบการรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวต่อเนื่องดีเด่น ประเภทเหมืองแร่ชนิดถ่านหิน กลุ่มเหมือง (โครงการเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์) รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ร่วมกับรองอธิบดี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566