บริษัทเอื้อวิทยาฯ จัดอบรม”ความปลอดภัยในการใช้งานวัตถุระเบิดฯ”

บริษัทเอื้อวิทยาแมชีนเนอรี่ จำกัด ได้จัดอบรมในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการใช้งานวัตถุระเบิด และการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเหมืองแร่” โดยคุณสุชล วีระวัฒนานันท์ (Mining Engineer, Chai Explosive Co , Ltd.) โดย คุณศุภชัย เอื้อวิทยา ประธานกรรมการบริษัท ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563