บรรยายพิเศษ Surface Mining Automation & Process Control

ภาพงานบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “Surface Mining Automation & Process Control”
โดย Dr.Andrew Shook
ตำแหน่ง Independent Consultant
จาก Close Reach Consulting (Australia)
23 กุมภาพันธ์ 2567