นำร่อง Work Integrated Learning

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์ หัวหน้าภาควิชาฯ ได้นำร่องการเรียนรู้แนวใหม่ “Work Integrated Learning” โดยพานักศึกษาไปศึกษาเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ณ เหมืองหินปูน SCG แจ้ห่ม และ เหมืองถ่านหิน กฟผ. แม่เมาะ