คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของภาควิชาฯ เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ดังนี้
– ผศ.ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี แหล่งทุน บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
– ผศ.สุทธิเทพ รมยเวศน์ แหล่งทุน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
– อ.ดร.ทัศษุดา ทักษะวสุ แหล่งทุน สำนักบริหารนวัตกรรม มช. และ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด