ผศ.ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี
Asst.Prof.Dr.Cheowchan Leelasukseree
Tel : 053944128, 053944188 ext. 105
Email : cchan@eng.cmu.ac.th

การศึกษา
(EDUCATIONAL)
B. Eng. (mining eng.), CMU, M.S. and Ph.D.(mining eng.), Colorado School of Mines
งานวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ (SELECTED PUBLICATION)
ผลงานทางวิชาการ
สถานที่ติดต่อ
(CONTACT INFORMATION)
Department of Mining Engineering Chiang Mai University Chiang Mai 50200, Thailand
Phone: 053944128, 053944188 ext.105
Fax: 053944186
E-mail: cchan@eng.cmu.ac.th