รศ.ดร.ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์
Assoc.Prof.Dr.Pirat Jaroonpattanapong
Tel : 053944128, 053944188 ext. 103
Email : pirat@eng.cmu.ac.th, pjaroonp@hotmail.com

การศึกษา
(EDUCATIONAL)
Ph.D. in Mineral Economics, Colorado School of Mines, Colorado
B.Eng. in Mining Engineering, Chiangmai University, Chiangmai
งานวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ (SELECTED PUBLICATION) – โครงการศึกษาเพื่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองและพัฒนาบ่อเหมืองเป็นอ่างเก็บน้ำแหล่งบ้านปูและบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (กองส่งเสริมพลังงาน กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม), 2544.

– โครงการศึกษาค่าสิทธิบัตรในการดำเนินการผลิตจำหน่ายถ่านลิกไนต์แหล่งบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา (กองส่งเสริมพลังงาน กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม), 2536

– เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536

– การเก็บตัวอย่างเฟลสปาร์โดยประยุกต์ใช้ Jack Hammer ที่เหมืองแร่เฟลด์สปาร์ จังหวัดตาก, 2532

– วิเคราะห์การกระจายตัวของเม็ดแร่ดินขาวของผลิตภัณฑ์จากโรงแต่งแร่ดินขาวในเขตจังหวัดเชียงราย, 2531 เอกสารเผยแพร่เลขที่ 0314/ต.23/2531/56

– วิเคราะห์การกระจายตัวของเม็ดแร่ดินขาวในจังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์, 2531 เอกสารเผยแพร่ เลขที่ 0314/ต.22/2531/54

– ทดสอบแร่แมงกานีสกับการใช้ประโยชน์, 2531 เอกสารเผยแพร่ เลขที่ 0314/ต.20/2531/52 2530

– การเจาะอุโมงค์สำรวจและพัฒนาการทำเหมืองใต้ดินแร่ฟลูออไรท์ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2530 เอกสารเผยแพร่ เลขที่ 0314/ต.12/2530/37

งานวิจัยที่สนใจ
(RESEARCH INTERESTS)
1. เศรษฐสาสตร์ทรัพยากรแร่ และ นโยบายทางด้านทรัพยากรแร่
2. การวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรแร่
สถานที่ติดต่อ
(CONTACT INFORMATION)
Department of Mining Engineering Chiang Mai University Chiang Mai 50200, Thailand
Phone: 053944128, 053944188 ext.103
Fax: 053944186
E-mail: pirat@eng.cmu.ac.th, pjaroonp@hotmail.com